Random VSTi
(10 plug-ins)
Charlatan free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
4.8 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Stigma free VST KORG Sigma emulation
KORG Sigma emulation
4.9 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

FB-3200 free VST KORG PS-3200 emulation
KORG PS-3200 emulation
4.9 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Orz free VST Modular synth
Modular synth
2.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Tenacity free VST Monophonic synth
Monophonic synth
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Preparation P free VST Piano
Piano
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Dragon II free VST 3 dual osc analog synth
3 dual osc analog synth
1.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

SMP1 free VST Melodica
Melodica
2.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

PhadiZ free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kicker free VST Kick drum generator
Kick drum generator
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST