Random VSTi
(10 plug-ins)
Inzane free VST Hybrid stepseq synth
Hybrid stepseq synth
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

KRM-101 free VST Roland SH-101 emulation
Roland SH-101 emulation
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST  

DJX10 free VST Subtractive synth
Subtractive synth
4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Six free VST 6 operator FM synth
6 operator FM synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

THE LOUD free VST 2 osc bass synth
2 osc bass synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  

binauralGenerator free VST Binaural beats generator
Binaural beats generator
2.8 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

GTG Sputnik 2000 free VST Phase modulation synth
Phase modulation synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Sxratch free VST Scratcher
Scratcher
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

DSK Guitars Acoustic free VST Acoustic guitar
Acoustic guitar
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Ganymed free VST FM synth
FM synth
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST