Random VSTi
(10 plug-ins)
Gutbucket free VST Washtub bass
Washtub bass
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ModMod free VST FM synth
FM synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Phazuid V4 free VST Analog / subtractive synth
Analog / subtractive synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Keyzone free VST Piano / accordion
Piano / accordion
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kombat free VST Bass / lead synth
Bass / lead synth
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Bass One free VST Bass synth
Bass synth
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Noisie free VST 3 osc analog synth
3 osc analog synth
4.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ModSynthMono free VST Monophonic synth
Monophonic synth
3 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

VSCO2 Soft Organ free VST Organ
Organ
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

KaoS free VST Analog synth
Analog synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST