Random VSTfx
(10 plug-ins)
Modern Console EQ free VST Analog EQ
Analog EQ
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

X-1000 free VST Hi Gain guitar preamp
Hi Gain guitar preamp
4.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Delayer free VST 32 step delay
32 step delay
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Red Skull free VST Distortion stompbox
Distortion stompbox
4.5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

DuckEQ free VST Dynamic EQ
Dynamic EQ
4.5 / 5
Developed by
OSX 
AU   VST  

Modern Compressor free VST Side chain compressor
Side chain compressor
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Red Phatt Pro free VST Dynamics processor
Dynamics processor
4.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Daft Funk free VST Glitch accelerator
Glitch accelerator
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Modern Black Dragon free VST Pultec EQP-1A clone
Pultec EQP-1A clone
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Modern Apophis free VST SSL compressor clone
SSL compressor clone
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST