Random VSTi
(10 plug-ins)
NewModelOscillator free VST FM synth
FM synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Emulator I free VST Vintage soundbank
Vintage soundbank
4.3 / 5
Developed by
OSX  Win64 
AU   VST  

Ticky Clav free VST Electric piano
Electric piano
4.1 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST  

mnemonic free VST Hybrid additive osc synth
Hybrid additive osc synth
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Orpheus free VST Strings / Organ machine
Strings / Organ machine
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Creakbox free VST Groove box
Groove box
3.5 / 5
Developed by
OS9  OSX  Win32 
VST  

MoarF free VST Morphing synth
Morphing synth
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kx-PolyMod free VST Modular / SF2 player
Modular / SF2 player
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Yumaha CS-35 free VST Yamaha CS-15 / CS-30L emulation
Yamaha CS-15 / CS-30L emulation
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

8bit synth free VST Famicom / NES sounds
Famicom / NES sounds
4 / 5
Developed by
Win32 
VST