Lithium Sound
(5 plug-ins)
Anawave free VST Analog / wavetable synth
Analog / wavetable synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Blaster free VST Ray gun FX
Ray gun FX
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Rastabox free VST Dub siren
Dub siren
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Silver Bass free VST Analog bass synth
Analog bass synth
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Waveform free VST Wavetable synth
Wavetable synth
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST