Random VSTi
(10 plug-ins)
Full Synthestra free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Radio Fx free VST Radio tuner simulator
Radio tuner simulator
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Analogue Mini free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Symptohm PE free VST Preset synth
Preset synth
3.5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

Pulsar 4 free VST Analog  synth
Analog synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

addY free VST 3 osc anlaog synth
3 osc anlaog synth
1.1 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ProtoPlasm Pro free VST Pad / texture synth
Pad / texture synth
4.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Stinger free VST 2 osc synth
2 osc synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kairatune free VST Multi-oscillator sound generator
Multi-oscillator sound generator
4.2 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Joker free VST u-he ACE emulation
u-he ACE emulation
5 / 5
Developed by
Win32 
VST